Optické a metalické siete

Optické a metalické siete a rozvody tvoria takzvanú chrbticovú sieť kabelážnych systémov a preto ich dnes zaraďujeme ako súčasť štruktúrovaných kabeláží. Spájajú jednotlivé časti štruktúrovaného kabelážneho systému a tak zabezpečujú fyzické prepojenie príslušných dátových rozvádzačov. Tým aj jednotlivých štruktúrovaných kabeláží, prípadne prepoj viacerých budov do jedného komunikačného celku.

Metalické rozvody vo väčšine prípadov fungujú ako jednoduchšie telekomunikačné vedenia pre verejné telefónne linky alebo linky pobočkových ústrední. Novodobé trendy sa prejavili i v tejto oblasti a požiadavky kladené na kvalitu spojenia narastajú. A to v oblasti elektromagnetickej kompatibility a rovnako aj v oblasti bezpečnosti voči narušeniu, resp. zneužitiu. Tam kde je to možné, sú dnes už nahrádzané dátovými sieťami štruktúrovaných kabeláží. Ich použitie sa tak dnes obmedzuje na pripájanie systémov do verejných telekomunikačných uzlov, alebo mnoho-párové prepoje dátových rozvádzačov pre pobočkové ústredne.

Optické rozvody zabezpečujú vysoko rýchlostné prepojenia jednotlivých častí siete. Takto vybudované prepojenia nie sú limitované dĺžkou ani elektromagnetickým rušením, sú podstatne bezpečnejšie a spoľahlivejšie ako metalické vedenia. S nástupom nových širokopásmových technológií vo verejných telekomunikačných sieťach sa preto už dnes budujú priame optické pripojenia lokálnych telekomunikačných systémov k verejným operátorom a sieťam.

Naša spoločnosť ponúka v oblasti optických i metalických kábelážnych systémov komplexné služby od projekcie cez samotnú dodávku a montáž, ako i záverečné merania a vystavenie certifikačných meracích protokolov.