Monitoring vozidiel - Systém

Základný modul

Kniha jázd

Kniha jázd sa v systéme vytvára automaticky, bez ľudského zásahu. Používatelia, podľa nastavených privilégií, môžu knihu jázd editovať, pridávať informácie o vlastných objektoch, prípadne zapisovať poznámky k jednotlivým jazdám. Výstupy a tlačové zostavy z knihy jázd je možné definovať pomocou rôznych filtrov, podľa vozidla, časového úseku (dátumového aj hodinového). Samozrejmosťou je export údajov do formátu súborov Microsoft Excel a PDF ako aj tlač všetkých výstupov systému. Kniha jázd umožňuje zlučovať krátke jazdy poprípade vynechávať krátke prestávky, umožňuje automaticky vypisovať predvoleného vodiča, poprípade si definovať vlastné miesta v knihe jázd.

Samotné zobrazenie knihy jázd môže mať niekoľko podôb:

Detailný pohľad - zobrazí grafy rýchlosti ku každej jazde v knihe jázd. To umožní podať užívateľovi informáciu o jazde vodiča.
Vyťaženosť vozidla - zobrazí vyťaženosť vozidla za vybraný časový interval. V prípade nákladných vozidiel a kamiónov si tak môže dispečer odkontrolovať dodržovanie doby jazdy a prestávok.
Súhrnný pohľad - štandardná kniha jázd so všetkými náležitosťami, ktoré nariaďuje Zákon č. 595/2003 Z.z. Zahŕňa miesta odchodu a príchodu danej jazdy, prejdenú vzdialenosť, trvanie jazdy, trvanie prestávok pri vypnutom motore, meno vodiča, prípadne štatistiku spotreby PHM, maximálnu a priemernú rýchlosť.

 

Prihlasovanie vodičov prostredníctvom dallas kľúča

Stransparentniť využívanie vozidla dokáže prihlasovanie vodičov prostredníctvom dallas kľúčov. Každá jazda vozidla tak má svojho vodiča a opačne, každý vodič je priradený k určitej jazde. Firmy a majitelia vozidiel tým majú informáciu, kto a koľko na danom vozidle jazdí.


Zoznam vozidiel

Zoznam vozidiel je základným výstupom monitorovacieho systému, v ktorom je zaznamenaný aktuálny stav vozidla, teda či vozidlo stojí, alebo je v jazde. V zozname vozidiel používateľ vidí aj aktuálnu polohu, stav kilometrov, to ako je vozidlo vyťažené, poprípade meno vodiča a informácie o ňom. Podľa potrieb je možné vybrať, ktoré informácie o vozidlách bude mať v stĺpcoch zobrazené, ako aj to, v akom poradí.
Prepínanie typu jazdy – služobná/súkromná

Okrem prihlasovania sa do vozidla môže umiestniť prepínač, ktorým si vodič dokáže zmeniť typ jazdy na súkromnú alebo služobnú. Prostredníctvom prepínania typu jázd sa dokážu eliminovať čierne jazdy. Informácia o type jazdy sa automaticky premieta aj do knihy jázd, čo sprehľadňuje používanie motorového vozidla vodičom.


Mapy jázd

Mapa jázd poskytuje prehľad o aktuálnej polohe vybraných alebo všetkých vozidiel. Na mape jázd si vie používateľ systému zobraziť trasy jednotlivých vozidiel v určitom časovom intervale s možnosťou zobrazenia prestávok na trasách. Farebne sú na mape rozlíšené destinácie začiatku a konca jazdy. V prípade, že vozidlo stojí dlhší čas na mieste so zapnutým motorom, zobrazí sa táto informácia aj na mape jázd ako státie s motorom naprázdno.
Vytváranie vlastných miest

Preddefinované vlastné miesta sa využívajú pri tvorbe knihy jázd a slúžia k lepšej orientácii v záznamoch. Takýmito vlastnými miestami môžu byť všetky destinácie, ktoré používateľ potrebuje k svojej práci ako napríklad miesta nakládky, vykládky, parkoviská, miesta servisov. Vlastné miesta ako aj celú mapu si môže používateľ zobraziť v rôznych pohľadoch, ktoré štandardne poskytujú Google mapy.
Štatistiky jázd

Systém vedie prehľadné štatistiky o jazdách vozidiel. Umožňuje porovnať údaje medzi vozidlami a vyhodnotiť jazdy celého vozového parku naraz. V prehľadnom zozname sú tak zobrazené informácie o jazdách ako:

- EČV vozidla
- meno vodiča
- prejdené km
- trvanie jazdy
- rýchlosť (maximálna, priemerná)
- načerpaná PHM
- cena PHM a pod.

Všetky údaje je možné vyexportovať do súborov vo formáte .pdf a .xls.


Kontrola servisných udalostí

Užitočnou funkciou je údržba vozidiel, ktorá má na starosti sledovanie servisných prehliadok, výmeny oleja, pneumatík, technických a ekologických kontrol alebo lekárničky a iných udalostí. Pri každom vozidle je zobrazená konkrétna udalosť a jej stav.

Okrem dopredu preddefinovaných udalostí charakteristických pre konkrétne typy vozidiel sa do systému dajú pridať udalosti vlastné, závislé na čase (napr.: výmena lekárničky každé 2 roky) alebo udalosti závislé od prejdených kilometrov (napr.: výmena oleja každých 15000 km). Na tieto udalosti bude používateľ systému automaticky pri nastaní danej udalosti upozornený.

Prepojenie s tankovacími spoločnosťami

Systém umožňuje jednoduché prepojenie s tankovacími spoločnosťami čím vytvorí dispečerovi prehľad o priemernej spotrebe a nákladoch na prevádzku vozidiel. Všetky tankovania daného vozidla sa dajú do systému veľmi ľahko importovať. Na základe získaných informácií z tankovaní a údajov o vozidle systém automaticky počíta priemernú spotrebu vozidla. Prepojenie je vytvorené so spoločnosťami:

- CCS
- Esso
- Shell
- OMV
- Slovnaft
- Eurowag


Modul CAN (FMS, OBD, VW)

Poskytnutie presných údajov z riadiacej jednotky

Monitorovací systém spracováva a vyhodnocuje dáta, ktoré mu posiela monitorovacie zariadenie umiestnené vo vozidle. Na základe získaných dát dokáže vyhodnocovať činnosť vozidla a vodiča, vytvárať štatistiky a pomôcť v práci zamestnancov na rôznych oddeleniach firmy. V súčasnosti je možné pri určitých vozidlách pripojiť monitorovanie zariadenie priamo na zbernicu CAN a získať tak rôzne technické údaje o vozidle a jazde.

Pri osobných vozidlách značky VW, SEAT, AUDI a ŠKODA je možnosť vyčítať údaje ako:

- stav paliva
- stav km
- teplotu motora
- otáčky motora

V prípade nákladných vozidiel, kamiónov a autobusov to môže byť aj:

- otáčky motora
- teplotu motora
- prácu tachografu
- spotreba paliva
- stav km
- rýchlosť vozidla
- celková hmotnosť vozidla
- hmotnosťcelej súpravy
- stav dvier vozidla (otvorené/zatvorené)
- čas
- dátum
- servisné udalosti

 

Modul merania stavu a spotreby PHM

Monitorovacie zariadenia vo vozidle podporujú priame meranie paliva v nádrži pomocou elektronickej sondy. Tento spôsob merania paliva zaznamenáva nielen spotrebované pohonné hmoty (ako napríklad prietokomery), ale zaznamenáva aj načerpané palivo. Toto meranie dosahuje odchýlku do 1% z objemu nádrže a v súčasnosti je jedným z najpresnejších a najspoľahlivejších riešení. Systém merania paliva je plne automatizovaný systém a funguje bez potreby zásahu dispečera.

Monitorovacie zariadenie meria hladinu paliva počas jazdy a aj počas státia. Nádrž je celý čas pod dozorom a každý pohyb v nej je zaznamenaný. Ak sa v stave PHM vyskytne podozrivý úbytok, je naň používateľ automaticky upozornený. Takýto úbytok je v reportoch PHM zvýraznený červenou farbou.
Modul výpočtu diét

Modul výpočtu diét vytvára podklady pre účtovnícke a ekonomické oddelenie firiem. Výpočet diét a stravného trvá niekoľko sekúnd, čo je nezanedbateľná úspora času oproti manuálnemu počítaniu diét a stravného zamestnancami firiem. Systém je napojený na sadzobník Ministerstva financií a každá zmena sadzobníka sa automaticky v systéme upravuje. Údaje potrebné k výpočtu diét sú zobrazené v prehľadnom výpise v systéme, kde ich môže pracovník aj podľa potreby upravovať.

 

Bezpečnostný modul

Tlačidlo Panik

Tlačidlo Panik, nazývaný aj ako tichý alarm, je známy najmä v bankovom sektore. Tento bezpečnostný prvok sa používa v prípade bezprostredného ohrozenia posádky a vozidla. Tlačidlo Panik je umiestnené v kabíne vozidla, kde má k nemu vodič voľný prístup. Ak by sa vodič dostal do situácie, v ktorej mu hrozí nebezpečenstvo, stlačí Panik tlačidlo a vyšle dispečerovi na pracovisko núdzový signál. Ten je o vzniknutom stave okamžite informovaný a dokáže zabezpečiť vodičovi pomoc na diaľku.


Inteligentný dverný systém (IDS)

Ak si chce dopravca zabezpečiť svoj nákladný priestor nadštandardne, môže využiť tzv. door lock – zámok na diaľku. Zámok je umiestnený na dverách nákladného priestoru nákladného vozidla. Dispečer na pracovisku dokáže prostredníctvom monitorovacieho systému zablokovať dvere nákladného priestoru. Znemožní tým otvorenie dvier nielen počas prepravy ale aj po preprave. Výhodou tohto zámku je fakt, že dvere ovláda len pracovník dispečingu. To znamená, že bez vedomia pracovníka dispečingu sa do nákladného priestoru vozidla nik nedostane. Vodič získa opätovný prístup do nákladného priestoru vozidla až po ukončení prepravy a odblokovaní dvier dispečerom.

 

Komunikačný modul

Komunikačná konzola

ALC Komunikátor je vytvorený predovšetkým pre potreby kamiónovej dopravy, ale je vhodný aj pre firmy zabezpečujúce rozvozy alebo osobnú dopravu. Medzi jeho hlavné výhody patrí jednoduché ovládanie nevyhnutné pre rýchle a komfortné používanie, prehľadnosť prostredia správ a funkcií. Na strane vodiča je reprezentovaný multifunkčným mobilným zariadením so 7" (palcovým) dotykovým displejom. Riadiaci pracovník má na druhej strane k dispozícii funkcie priamo dostupné z prostredia monitorovacieho systému.

Vodič si v komunikátore dokáže automaticky/manuálne definovať rôzne režimy jazdy ako nakládka, vykládka, odpočinok, tankovanie, práca a jazda. Jednotlivé režimy tvoria podklady k elektronickej stazke. Okrem definovania a prepínania režimov sa môže nadefinovať aj hmotnosť naloženého a vyloženého tovaru.

Funkcie a parametre

- okamžité zasielanie pokynov pre vodiča (miesto a čas nakládky – vykládky, úplná adresa s kontaktnými osobami)
- spätná väzba o doručení správ a ich archivácia
- nadefinovanie vlastných šablón správ
- prihlásenie vodiča výberom svojho mena zo zoznamu s vlastným PIN kódom
- prepínanie režimov jazda, prestávka, nakládka, vykládka, porucha a ich okamžité zobrazenie v systéme
- využívanie vlastných periférnych zariadení cez USB (fotoaparát, skener)
- zasielanie dokumentov do riadiaceho systému (CMR pre fakturáciu prepráv, protokoly a fotografie)


Navigácia

Komunikačná konzola Komunikátor neslúži len na komunikáciu medzi dispečingom a vodičom, ale je obohatený aj o ďalšiu funkciu - navigáciu. V tomto zariadení sa nachádza integrovaná navigácia Sygic s mapovými podkladmi od spoločnosti Teleatlas alebo Navteq. Na základe nižšie uvedených informácií a trasy dokáže systém vybrať pre dané vozidlo optimálnu trasu a upozorniť vodiča na možné obmedzenia.

- dĺžka ťahača
- dĺžka návesu
- dĺžka medzi krajnými nápravami
- návesný čap k poslednej náprave
- návesný čap k stredu poslednej zdvojenej náprave
- návesný čap ku koncu prívesu
- hmotnosť zdvojenej nápravy
- zaťaženie náprav
- celková hmotnosť
- maximálna rýchlosť
- možnosť nakresliť len relevantné znaky pre nákladné vozidlo
- použiť vlastnosti nákladného vozidla 

Modul merania teploty

Vo vozidle je možné prepojiť monitorovacie zariadenie s teplotnými čidlami. Tie môžu byť umiestnené napríklad v kufri alebo v nákladnom priestore vozidla a nepretržite tak monitorovať teplotu.

Z prídavných zariadení je možné detegovať a monitorovať činnosť rôznych zariadení. K najčastejšie pripájaným patria hydraulické ramená, prídavné kúrenie, nezávislé agregáty alebo alarmy.

 

Modul riadenia prepráv